SAR Arbitráž

Smlouva o zajištění služeb rozhodců

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ROZHODCŮ

.........................................
se sídlem: ........................
IČ: .........................
jednající prostřednictvím ........

(jako zájemce na straně jedné)

a

Společnost pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o.
se sídlem: České Budějovice 3, Fráni Šrámka 2643/40a, PSČ: 370 01
IČ: 28063317
jednající prostřednictvím JUDr. Vlastimila Hájka, jednatele společnosti

(jako poskytovatel na straně druhé)

tuto
s m l o u v u:
I.
 1. Poskytovatel je obchodní společností, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné zprostředkování obchodu a služeb, poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
 2. Zájemce prohlašuje, že při rozhodování majetkových sporů ze svých závazkových vztahů hodlá využívat služeb Poskytovatele, který zajistí výběr Rozhodců a projednání a rozhodnutí sporu prostřednictvím těchto Rozhodců.
 3. Zájemce výslovně prohlašuje, že byl seznámen s následujícími dokumenty vydávanými Poskytovatelem: Jednacím řádem pro rozhodčí řízení (Jednací řád) a Organizačním řádem, stejně jako s Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, a zavazuje se jimi řídit a bere na vědomí, že podle těchto předpisů budou majetkové spory, které smlouvou svěří rozhodčímu řízení, rozhodovány. V případě změn těchto předpisů Poskytovatel o této skutečnosti předem Zájemce písemně uvědomí.
 4. Smluvní strany prohlašují, že vzájemně odsouhlasily znění rozhodčí doložky, kterou Zájemce sjedná s třetími osobami, které budou účastny závazkových vztahů dle bodu 2. shora. Zájemce se zavazuje uvádět do všech svých smluvních vzorů, ve kterých bude sjednáno rozhodčí řízení u Poskytovatele, rozhodčí doložku v odsouhlaseném znění, pokud se Zájemce a Poskytovatel nedohodnou na znění jiném.
II.
 1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele zabezpečovat pro Zájemce rozhodování sporů dle zák. č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných v Seznamu vedeném Poskytovatelem (dále jen Rozhodci), jakož i sporů z věcí, u nichž byla sjednána rozhodčí doložka v době platnosti této smlouvy a byly zahájeny po skončení její platnosti.
 2. Zájemce se zavazuje hradit Poskytovateli poplatky v souladu s Pravidly o nákladech rozhodčího řízení. Zájemce výslovně prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v případě nesplnění povinnosti uhradit poplatky dle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení, nebude řízení považováno za řádně zahájené a spor nebude projednán a rozhodnut.
 3. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat rozhodování sporů v souladu s Jednacím řádem. Zájemce výslovně prohlašuje, že byl seznámen s procesními podmínkami projednání sporu prostřednictvím Rozhodců a souhlasí, aby spory byly projednány zpravidla bez jednání na základě písemných podkladů.
 4. Poskytovatel je povinen zajistit rozhodování sporů, které byly zahájeny v době trvání této smlouvy v souladu s Jednacím řádem, sporů, které byly zahájeny za trvání této smlouvy, ale nebyly za jejího trvání ukončeny vydáním konečného rozhodnutí a veškerých dalších sporů vzniklých na základě uzavřené rozhodčí doložky i po ukončení této smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit jmenování nového Rozhodce pro případ, že se Rozhodce vzdá rozhodování sporu nebo bude z tohoto rozhodování vyloučen.
 5. Zájemce je povinen oznamovat Poskytovateli veškeré potřebné skutečnosti týkající se vzájemné komunikace při projednávání majetkových sporů. Zájemce je zejména povinen bez zbytečného odkladu sdělovat Poskytovateli změnu adres pro doručování, adres elektronické pošty, telefonního a faxového spojení.
III.
 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, jejíž běh počíná prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy bude písemná výpověď doručena druhé smluvní straně, přičemž závazek Poskytovatele dle čl. II. odst. 1 bude trvat i po skončení této smlouvy uplynutím výpovědní lhůty v souladu s ustanovením č. II. odst. 4. Do doby ukončení projednání těchto sporů se budou účastníci i po skončení platnosti této smlouvy řídit ujednáním dle čl. II bodu 2.
IV.
 1. Tato smlouva byla uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 2. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy musí být prováděny písemnou formou.
 3. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že tato je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích, dne .............

© 2007 SAR & Webarium s.r.o.