SAR Arbitráž

Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1
 1. Společnost pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o. (dále jen "Společnost") zabezpečuje organizačně a ekonomicky činnost fyzických osob zapsaných v Seznamu rozhodců vedeném touto Společností při rozhodování sporů účastníků dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (dále jen "Zákon o rozhodčím řízení").
 2. Společnost zajišťuje rozhodování sporů pouze pro účastníka, se kterým uzavře Smlouvu o zajišťování služeb rozhodců.
 3. Tajemník společnosti je fyzickou osobou pověřenou Společností výběrem rozhodců dle Jednacího řádu.
 4. Společnost schválila tento Jednací řád, jímž se budou řídit Rozhodci zapsaní v Seznamu vedeném Společností.
§ 2
 1. Jednací řád upravuje postup v rozhodčím řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu a aby byla v řízení zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků.
 2. Rozhodci rozhodují spory, jestliže je jejich pravomoc pro daný spor založena:
  1. platnou rozhodčí smlouvou nebo rozhodčí doložkou (dle § 2 a 3 Zákona o rozhodčím řízení),
  2. písemnými projevy účastníků v již zahájeném rozhodčím řízení, ze kterých je patrná nepochybná vůle podřídit se pravomoci Rozhodce.
 3. Rozhodčí řízení podle Jednacího řádu je jednoinstanční.
 4. Nedohodnou-li se účastníci jinak, je rozhodčí řízení podle Jednacího řádu neveřejné.

ŘÍZENÍ

§ 3
Jednací místo
 1. Jednací místo je v sídle Tajemníka společnosti, tedy na adrese Advokátní kanceláře JUDr. Vlastimila Hájka, advokáta v Českých Budějovicích, U Černé věže 9, PSČ: 370 01. Pokud tím nebudou podstatně zasažena práva účastníků, může být spor rozhodnut na jiném místě (sídlo, bydliště Rozhodce).
 2. Na základě dohody stran lze jednání konat na jiném místě České republiky nebo i v zahraničí.
§ 4
Předkládání písemností
 1. Veškeré písemnosti týkající se rozhodčího řízení jsou účastníci povinni předložit v takovém počtu, aby každá ze stran a Rozhodce obdrželi po jednom vyhotovení. toto ustanovení platí i pro předkládané listinné důkazy.
 2. Písemnosti, s výjimkou písemných důkazů, se předkládají v češtině nebo v jazyce, ve kterém strany mezi sebou korespondovaly. Rozhodci jsou oprávněni podle vlastní úvahy nebo na návrh účastníků vyžádat od strany, která písemnost předložila, překlad do češtiny nebo zajistit takový překlad na její náklad.
§ 5
Jazyk řízení
 1. Řízení se koná a rozhodnutí se vydává v češtině. Tlumočení do cizího jazyka je možné zajistit na žádost některého z účastníků. Rozhodci na takovou žádost účastníků a na jejich účet zabezpečí službu tlumočníka zapsaného v seznamu soudních tlumočníků, případně obstarají také překlad rozhodnutí, jakož i jiných písemností.
§ 6
Rozhodné právo
 1. V rozhodčím řízení se řeší spory podle příslušných hmotných norem českého práva, pokud se účastníci platně nedohodnou jinak.
 2. Rozhodce je oprávněn rozhodnout spor podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, pokud si to účastníci písemně sjednali do zahájení řízení.
§ 7
Úkony účastníků
 1. Podání je nutno učinit písemně. Podání se zasílají Tajemníku společnosti, tedy na adresu: Advokátní kancelář, JUDr. Vlastimil Hájek, advokát, České Budějovice, U Černé věže 9, PSČ: 370 01.
§ 8
Doručování
 1. Písemnosti se v průběhu rozhodčího řízení  zasílají účastníkům, a to na adresy uvedené v žalobě nebo vyjádření k žalobě nebo připojených listinách, a to prostřednictvím držitele poštovní licence. V řízení zjištěná adresa účastníka, tedy adresa kterou účastník uvedl v žalobě nebo ve vyjádření k žalobě, popřípadě adresa kterou účastník potvrdil v listině připojené k žalobě, bude Rozhodcem považována za adresu určenou pro doručování zásilek.
 2. Má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, doručuje se pouze tomuto zástupci. Pokud má účastník v řízení něco vykonat osobně, doručuje se písemnost i jemu.
 3. Jestliže účastník po zahájení řízení změnil adresu, aniž to oznámil písemně Rozhodci přímo nebo prostřednictvím Společnosti, je doručení platně provedeno odesláním písemností způsobem uvedeným v odst. 1
 4. Rozhodce není vázán dohodami stran smluvního vztahu, ve kterých pro případné řešení sporů z tohoto vztahu vzniklých, sjednávají pravomoc Rozhodce jmenovaného Společností, a kterými mezi sebou sjednávají pravidla o vzájemném informování o změně adres pro doručování. K těmto ujednáním rozhodce však může přihlédnout.
 5. Žaloby, vyjádření k žalobám, předvolání a rozhodnutí se zasílají doporučeným dopisem s doručenkou „do vlastních rukou“ dle podmínek držitele poštovní licence. Při doručování straně sporu, která nebyla držitelem poštovní licence zastižena, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, platí, že nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. To platí i v případech, kdy se strana sporu v místě doručení nezdržuje, ale změnu adresy neoznámila, pokud z rozhodčí doložky nevyplývá něco jiného nebo tak nemohla učinit  z důvodů, které sama nezapříčinila. Pokud držitel poštovní licence zásilku z těchto důvodů vrátí, aniž by zásilka byla uložena, považuje se za den doručení den vrácení této zásilky.
 6. Ostatní písemnosti  mohou být doručeny doporučeným nebo obyčejným dopisem, kromě toho také telegraficky, telefaxem a prostřednictvím elektronické pošty.
 7. Kterákoliv z výše uvedených písemností může být doručena rovněž prostřednictvím pověřené osoby, která zajistí potvrzení převzetí písemnosti, popř. odmítnutí jejího převzetí nebo jiné okolnosti, důležité pro doručení.
 8. Všechny písemnosti se považují za doručené, byly-li doručovány podle odst. 1 až 4, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít.
 9. Jestliže se nepodařilo doručit písemnost na poslední známou adresu účastníka,  který si nezvolil ani právního zástupce ani zmocněnce k přijímání písemností, aniž platí fikce doručení dle předchozího odstavce, je Tajemník společnosti oprávněn jmenovat mu opatrovníka k přijímání písemností.
 10. Účastníci berou na vědomí, že pro doručování se použijí výlučně pravidla stanovená Jednacím řádem.
§ 9
Navrácení úkonu
 1. Jestliže se některý z účastníků do rozhodnutí ve věci nemohl z vážných důvodů řízení zcela nebo zčásti zúčastnit, nebo jestliže zmeškal bez své viny některý úkon potřebný k uplatnění nebo bránění svého práva, učiní Rozhodci k návrhu této strany přiměřená opatření, aby mohl to, co zameškal, vykonat dodatečně.
§ 10
Zajištění důkazů a předběžná opatření
 1. Po podání žaloby, avšak před vydáním rozhodnutí ve věci samé, může již určený nebo jmenovaný Rozhodce v naléhavých případech na žádost účastníka zajistit důkaz a k tomu účelu stanovit jednoho nebo i více znalců, anebo učinit jiné vhodné opatření.
 2. Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může kterýkoliv z účastníků požádat příslušný soud o nařízení předběžného opatření. O podání takového návrhu je strana povinna uvědomit Rozhodce.
§ 11
Podání žaloby
 1. Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby s náležitostmi dle § 12 Jednacího řádu Tajemníku společnosti. Podmínkou pro projednání žaloby je zaplacení poplatku, včetně DPH za rozhodčí řízení podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení.
 2. Nebylo-li v rozhodčí smlouvě stranami dohodnuto jinak, považuje se za datum podání žaloby den, kdy byla žaloba doručena Tajemníku společnosti.
§ 12
Obsah žaloby
 1. V žalobě musí být uvedeny tyto údaje:
  1. označení účastníků sporu s uvedením jména, příjmení nebo obchodní firmy, IČ (data narození nebo rodného čísla), sídla, případně jména, příjmení a sídla právních zástupců,
  2. adresy účastníků pro doručování,
  3. cena předmětu sporu,
  4. vylíčení skutkového, případně právního stavu věci, na kterém žalobce zakládá své žalobní nároky,
  5. označení důkazních prostředků, jimiž žalobce své žalobní nároky prokazuje, jsou-li navrhovány důkazy listinami, které má žalobce v držení, připojí zpravidla k žalobě jejich originál případně ověřenou kopii,
  6. čeho se žalobce domáhá (žalobní nárok),
  7. datum sepsání žaloby a vlastnoruční podpis žalobce, jednající osoby nebo zástupce
  8. odkaz na právní skutečnost zakládající pravomoc Rozhodce (viz. § 2 odst. 2 shora)
 2. K žalobě musí být připojeny :
  1. listiny, jichž se dovolává k prokázání svého nároku
  2. originál plné moci právního zástupce, pokud je žalobce zastoupen
  3. doklad o zaplacení poplatku za řízení
§ 13
Odstranění vad žaloby
 1. Pokud žaloba neobsahuje náležitosti stanovené Jednacím řádem § 12 odst. 1, 2 (žaloba není řádně podána), vyzve Rozhodce prostřednictvím Společnosti žalobce písemně, aby zjištěné vady odstranil ve lhůtě, kterou k tomuto účelu určí. Do odstranění uvedených vad se žaloba věcně neprojednává.
 2. Jestliže ve lhůtě k tomu podle odst. 1. určené nebudou nedostatky žaloby odstraněny Rozhodce řízení usnesením zastaví. Na tento následek musí být žalobce ve výzvě podle odst. 1. upozorněn.
§ 14
Přerušení řízení
 1. Projednávání sporu může být na základě žádosti všech účastníků nebo z podnětu Rozhodce z vážného důvodu na určitou dobu, nejméně však na dva měsíce, přerušeno. O přerušení řízení rozhoduje Rozhodce usnesením. Po uplynutí doby, na kterou bylo řízení přerušeno, se v řízení pokračuje, pokud nebylo rozhodnuto o jejím prodloužení.
§ 15
Rozhodci
 1. Spory podle tohoto Jednacího řádu projednává a rozhoduje vždy jediný Rozhodce.
 2. Rozhodce určuje Tajemník společnosti.
§ 16
Vyjádření k žalobě
 1. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle stejnopis žaloby s příslušnými písemnostmi.
 2. Současně Rozhodce vyzve žalovaného, aby do 14-ti dnů od doručení žaloby předložil k ní své písemné vyjádření včetně uvedení důkazů, kterých se dovolává k prokázání svých tvrzení. V případě, že tak žalovaný neučiní, považují se skutečnosti uvedené v žalobě za nesporné.
 3. Rozhodce může vyzvat žalovaného, aby v poskytnuté lhůtě 14-ti dnů uvedl veškerá tvrzení k uplatněnému nároku a označil veškeré důkazy, kterých se dovolává s tím, že k později uvedeným tvrzením a označeným důkazům nebude brán zřetel.
§ 17
Vyloučení Rozhodce, znalce a tlumočníka
 1. Každý z účastníků je oprávněn uplatnit námitku podjatosti Rozhodce.
 2. O vyloučení Rozhodce z důvodu podjatosti rozhoduje na základě uplatněné námitky Tajemník společnosti.
 3. Rozhodce je povinen bez odkladu oznámit účastníkům a Tajemníku společnosti všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako Rozhodce vyloučen.
 4. Bude-li námitce podjatosti vyhověno, bude Tajemníkem společnosti neprodleně jmenován nový Rozhodce. Stejným způsobem bude postupováno v případě, že Rozhodce oznámí skutečnosti uvedené v odst. 3.
 5. Ustanovení odst. 1 až 4 se vztahuje přiměřeně též na znalce a tlumočníky.
§ 18
Rozhodování o pravomoci
 1. Rozhodce je oprávněn rozhodovat o své pravomoci. Dospěje-li k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodne usnesením o zastavení řízení.
 2. Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé.
§ 19
Příprava projednávání sporu
 1. Rozhodce učiní veškerá opatření potřebná k rychlému a hospodárnému projednání a rozhodnutí sporu. Shledá-li to nutným, je oprávněn vyžádat od stran písemná stanoviska, důkazy a další písemnosti a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu, zpravidla 14-ti denní.
§ 20
Způsob rozhodování sporu
 1. Rozhodce rozhoduje spor zpravidla bez ústního jednání na základě předložených písemností.
 2. Ústní jednání se koná tehdy, pokud to Rozhodce považuje za potřebné k řádnému posouzení věci.
 3. O čase a místě konání ústního jednání vyrozumí Rozhodce strany předvoláním, které jim bude zasláno s takovým předstihem, aby každý z účastníků měl k dispozici lhůtu nejméně 7 dnů na přípravu jednání a na cestu k ústnímu jednání. Se souhlasem stran může být tato lhůta kratší.
 4. Průběh ústního jednání bude zachycen v protokole o jednání, který podepisuje Rozhodce. Protokol o jednání sepisuje osoba určená Rozhodcem.
§ 21
Vzájemná žaloba a námitka započtení
 1. Do rozhodnutí ve věci samé je žalovaný oprávněn v již zahájeném rozhodčím řízení uplatnit svůj vzájemný nárok vůči straně žalující:
  1. vzájemnou žalobou v případě uplatnění vyššího nároku, než který byl uplatněn žalobou nebo
  2. námitkou započtení v případě uplatnění nároku nižšího nebo stejné výše, jaký byl uplatněn žalobou.
 2. Na vzájemnou žalobu a námitku započtení se přiměřeně vztahují ustanovení upravující náležitosti žaloby.
§ 22
Pokus o smír
 1. Rozhodce je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém stadiu řízení účastníky k uzavření smíru a uvést návrhy, doporučení a podněty, které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uzavření.
 2. Jestliže v průběhu řízení strany ukončí spor uzavřením smíru a strany o to požádají, vydá Rozhodce smír formou rozhodčího nálezu, jehož obsahem bude dohoda účastníků o předmětu sporu, neodporuje-li obsah smíru právním předpisům.
§ 23
Dokazování
 1. Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Za důkaz přitom může sloužit vše, čím lze prokázat skutková tvrzení.
 2. Rozhodce je oprávněn vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků.
 3. Není třeba prokazovat skutečnosti obecně známé, jakož i právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky.
 4. Rozhodce rozhoduje dle vlastního uvážení, které z navrhovaných důkazů provede.
 5. Listinné důkazy předkládá účastník v originálech nebo úředně ověřené kopii. Rozhodce je oprávněn po předložení důkazu v originále nebo úředně ověřené kopii založit do spisu neověřenou kopii listinného důkazu. Pokud je účastník povinen předložit více vyhotovení listiny, postačí pouze jeden originál či ověřená kopie a další vyhotovení listiny mohou být v neověřená kopii.
 6. Rozhodce může rozhodnout o tom, že bude vyslechnut svědek a o způsobu jeho výslechu.
§ 24
Hodnocení důkazů
 1. Rozhodce hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti.
 2. Listiny vydané státními orgány České republiky v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listinu vydal a není-li dokázán opak, i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.
§ 25
Rozhodnutí
 1. Rozhodčí řízení se podle tohoto Jednacího řádu končí vydáním rozhodčího nálezu nebo usnesení (dále též rozhodnutí).
§ 26
Vydání rozhodčího nálezu
 1. Rozhodčím nálezem se rozhoduje o věci samé.
 2. Rozhodce rozhoduje na základě zjištěného skutkového stavu věci. Pro rozhodčí nález je rozhodující stav věci v době jeho vydání.
 3. Rozhodčí nález obsahuje údaje uvedené v § 27. Součástí výroku rozhodčího nálezu je rozhodnutí o věci samé a rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení. Z odůvodnění musí být patrno, jaké důkazy Rozhodce provedl, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, které skutečnosti vzal za prokázané a které nikoliv a o která skutková zjištění své rozhodnutí opřel. Rovněž musí z odůvodnění vyplývat, proč nebyly provedeny další důkazy. Z odůvodnění musí být patrno, podle kterých zákonných ustanovení Rozhodce rozhodoval. Jestliže Rozhodce ve věci rozhodoval podle zásad spravedlnosti (§ 6 odst. 2 Jednacího řádu), musí být rovněž tato skutečnost uvedena v odůvodnění.
 4. Výrok rozhodčího nálezu na peněžité plnění může být vyjádřen v cizí měně, vyžadují-li to okolnosti případu a neodporuje-li to právním předpisům.
 5. Jestliže se ve výroku rozhodčího nálezu ukládá povinnost k plnění, je lhůta k plnění 3 dny od právní moci rozhodnutí, pokud Rozhodce nestanoví lhůtu jinou.
 6. Je-li dostatečně objasněna jenom část projednávaného předmětu sporu, je Rozhodce oprávněn rozhodnout částečným rozhodčím nálezem s tím, že v ostatních částech bude pokračováno v řízení a o nich rozhodnuto samostatně.
 7. Je-li sporným nárok, jak co do důvodu, tak co do výše, je Rozhodce oprávněn nejprve rozhodnout o důvodu tohoto nároku, a to mezitímním rozhodčím nálezem a teprve poté, je-li to třeba, pokračovat v řízení o výši nároku.
 8. Ustanovení o rozhodčím nálezu platí i pro částečný a mezitímní rozhodčí nález.
 9. Rozhodčí nález musí být doručen účastníkům, přičemž náhradní doručení (viz. § 8 bod 5 shora) se připouští.
§ 27
Obsah rozhodčího nálezu
 1. Rozhodčí nález obsahuje zejména tyto údaje:
  1. jméno rozhodce,
  2. datum vydání,
  3. označení stran a vedlejších účastníků a jejich zástupců,
  4. předmět sporu,
  5. výrok zahrnující také rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů řízení,
  6. odůvodnění,
  7. poučení o vykonatelnosti,
  8. podpis rozhodce.
§ 28
Doplnění a oprava rozhodčího nálezu
 1. Na žádost účastníka podanou do 15 dnů od doručení rozhodčího nálezu účastníku je Rozhodce oprávněn vydat doplňující rozhodčí nález, jestliže se ukáže, že rozhodčím nálezem nebylo rozhodnuto o všech žalobou uplatněných nárocích stran. Na doplňující rozhodčí nález se jinak použijí všechna ustanovení Jednacího řádu o rozhodčím nálezu.
 2. Chyby v psaní nebo počtech a jiné zřejmé nesprávnosti, které se vyskytnou v rozhodčím nálezu, opraví Rozhodce kdykoliv na žádost kteréhokoliv účastníka nebo i z vlastního podnětu a opravené vyhotovení rozhodčího nálezu zašle neprodleně účastníkům.
§ 29
Vykonatelnost rozhodčího nálezu
 1. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti opatří na požádání strany Rozhodce prostřednictvím Společnosti rozhodčí nález doložkou právní moci a vykonatelnosti.
 2. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález nucenému výkonu rozhodnutí (exekuci) v souladu s příslušným právním řádem.
§ 30
Zastavení řízení bez vydání rozhodčího nálezu
 1. Není-li ve sporu vydán rozhodčí nález, rozhodne Rozhodce usnesením.
 2. Usnesení o zastavení řízení se vydává zejména:
  1. v případech, kdy žaloba byla za řízení žalobcem vzata zpět,
  2. v případě, že účastník neuhradí poplatek dle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení,
  3. dohodnou-li se účastníci na ukončení sporu, aniž by požádali Rozhodce o vydání uzavřeného smíru rozhodčím nálezem podle ust. § 22 odst. 2 Jednacího řádu,
  4. jestliže dospěje rozhodce k závěru, že jeho pravomoc k rozhodnutí není dána,
  5. neodstraní-li žalobce vady dle § 13 Jednacího řádu.
 3. V případě, že dojde pouze k částečnému zpětvzetí žalobního návrhu ve smyslu ustanovení § 25, odst. 2, nevydává Rozhodce usnesení, jímž toto částečné zpětvzetí připouští.
 4. Pro vydání usnesení Rozhodce platí přiměřeně ustanovení pro vydání rozhodčího nálezu.
§ 31
Rozhodnutí o nákladech rozhodčího řízení
 1. Náklady rozhodčího řízení budou Rozhodcem stanoveny podle Pravidel o nákladech rozhodčího řízení. Způsob určení náhrady nákladů řízení může vyplývat i ze znění rozhodčí doložky.
 2. Účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch, případně měl-li neúspěch pouze v nepatrné části, přizná Rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.
 3. Měl-li účastník úspěch ve věci jen částečný, Rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, případně rozhodne, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo.
 4. Účastník, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení, jestliže svým jednání nezavdal příčinu k podání žaloby.
 5. Rozhodce přizná náhradu nákladů rozhodčího řízení dle zásad předchozích odstavců a subjektu, který tyto náklady vynaložil a nebyly účastníky zálohovány.
 6. Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí Rozhodce výjimečně náhradu nákladů rozhodčího řízení zcela nebo zčásti přiznat.
 7. Náhrada nákladů právního zastoupení účastníků advokátem bude přiznána ve výši stanovené dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb., v platném znění. K odměně a hotovým výdajům advokáta může být připočtena DPH.
§ 32
Společná ustanovení
 1. Otázky řízení, které nejsou upraveny v tomto Jednacím řádu, se řídí ustanovením Zákona o rozhodčím řízení. Nestanoví-li Zákon o rozhodčím řízení nebo tento Jednací řád jinak, užijí se na rozhodčí řízení přiměřeně též ustanovení občanského soudního řádu.
 2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Jednacího řádu jsou Pravidla o nákladech rozhodčího řízení.
§ 33
Účinnost
 1. Tento Jednací řád nabyl účinnosti dne 2. dubna 2007
© 2007 SAR & Webarium s.r.o.