SAR Arbitráž

Pravidla o nákladech rozhodčího řízení

PRAVIDLA O NÁKLADECH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

§ 1
Náklady rozhodčího řízení
 1. Náklady rozhodčího řízení představují:
  1. rozhodčí poplatek
  2. zvláštní náklady vznikající při rozhodčím řízení
  3. vlastní náklady
 2. Rozhodčím poplatkem je částka, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího řízení určeným rozhodcem (dále jen „poplatek“).
 3. Zvláštními náklady jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu zejména prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústního jednání mimo místo obvyklé, pořizováním překladů, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými náklady.
 4. Vlastními náklady stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s účelným uplatňováním svých práv a ochrannou svých zájmů, jako jsou například náklady na cestovné, právní zastoupení, atp..
§ 2
Rozhodčí poplatek
 1. Za projednávání sporu se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Příslušenství předmětu řízení není základem pro výpočet poplatku, přičemž hodnota příslušenství tvoří základ poplatku jen tehdy, když je příslušenství samostatným předmětem řízení. Poplatek je povinen zaplatit žalobce způsobem dále určeným při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení.
 2. Dokud není poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve  lhůtě, kterou Rozhodce k tomu účelu určí, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být strana sporu nesoucí poplatkovou povinnost ve výzvě upozorněna.
 3. Výše poplatku se stanoví podle hodnoty sporu dle sazebníku uvedeného v § 9.
 4. Poplatek se vypočítává vždy v českých korunách. Jestliže bude žalobní nárok uplatněn v jiné měně než CZK, bude poplatek vypočten dle kursu ČNB pro příslušnou měnu a CZK „devizy střed“ stanoveného pro prvý den v měsíci, ve kterém byl učiněn zpoplatňovaný úkon.
§ 3
Vrácení rozhodčího poplatku při námitce nepříslušnosti
 1. V případě, že účastník vznese námitku nepříslušnosti, které bude vyhověno, bude žalobci vráceno 50 % rozhodčího poplatku, který zaplatil.
§ 4
Rozhodčí poplatek při vzájemné žalobě a námitce započtení
 1. Při podání vzájemné žaloby je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnila žalobou hlavní.
 2. Při uplatnění námitky započtení je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve výši 100 % poplatku, který by byla povinna zaplatit, kdyby nárok námitkou uplatněný uplatnila žalobou.
§ 5
Zvláštní náklady rozhodčího řízení
 1. Zvláštní náklady rozhodčího řízení slouží ke krytí nákladů vznikajících při projednávání konkrétních sporů. Zvláštními náklady jsou také hotové výdaje Rozhodce vynaložené na cestovné, nocležné, stravné atd. Ke krytí těchto nákladů jsou strany zpravidla povinny složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené Rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li k vzniku těchto zvláštních nákladů podnět. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy. Dokud tyto zálohy nebudou složeny, nemusí projednávání sporu pokračovat a důkazy, jejichž provedení má být zálohami kryto, nebudou provedeny.
 2. O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení.
§ 6
Vlastní náklady stran
 1. Každá strana nese ve sporu sama své vlastní náklady, které jí vznikly, včetně odměny svého právního zástupce. Společné náklady platí strany podle poměru účastenství na věci a na řízení podle pravidel stanovených Jednacím řádem a těmito Pravidly o nákladech rozhodčího řízení.
§ 7
Úhrada a splatnost poplatků
 1. Rozhodčí poplatek je splatný při podání žaloby, vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení.
 2. Rozhodčí poplatek se platí na účet Společnosti pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o. vedený u ČSOB a.s., účet číslo: 213771482/0300. Platby poplatků na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí samostatnou platbou. V případě, že strana nezaplatí poplatek spolu s úkonem, který je zpoplatněn, vystaví k úhradě poplatku Společnost písemnou výzvu, ve které bude stanovena přiměřená lhůta v délce alespoň sedmi dnů.
 3. Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v odstavci 2.
§ 8
Vrácení poplatku při zpětvzetí žaloby
 1. Vezme-li žalobce již podanou žalobu zpět dříve, než Rozhodce učiní první úkon směřující k projednání věci, např. učiní výzvu k zjištění stanoviska protistrany k podané žalobě, bude mu poplatek vrácen. Pokud tak učiní dříve, než Rozhodce vydá rozhodčí nález ve věci, nejpozději však do 60-ti dnů od podání žaloby, a nebude-li do této doby ve věci konáno ústní jednání, bude žalobci vrácena polovina zaplaceného poplatku.
 2. O vrácení rozhodčího poplatku podle odst. 1 rozhoduje Rozhodce.
 3. Odst. 1 a 2 se použijí obdobně i na zpětvzetí vzájemné žaloby.
 4. Účastník nemá nárok na vrácení zálohy na zvláštní náklady, pokud již došlo k provedení důkazů, vyplacení znalečného, nebo k dalším činnostem a úkonům v souvislosti s projednáváním sporu, na které byla záloha poskytnuta.
§ 9
Sazebník poplatků
 1. Základem rozhodčího poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále stanoveno jinak.
 2. Poplatek za podání žaloby činí 4 % ze základu poplatku, nejméně 1.200,- Kč, a to až do výše základu poplatku 200.000,- Kč. Z částky přesahující základ poplatku 200.000,- Kč činí poplatek 8.000,- Kč + 3% z částky, přesahující 200.000,- Kč
 3. Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.
 4. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí poplatek 10.000,- Kč.
 5. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet.
 6. Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
 7. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit poplatek.
 8. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k poplatku vypočítaném dle odst. 2 připočítává.
 9. Maximální výše poplatku činí 1,000.000,-- Kč bez DPH.
§ 11
Účinnost pravidel
 1. Tato pravidla o nákladech rozhodčího řízení nabývají účinnosti dne 2.4.2007.

V Českých Budějovicích, dne 02. dubna 2007

za Společnost pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o.
JUDr. Vlastimil Hájek, jednatel společnosti, v.r.

© 2007 SAR & Webarium s.r.o.