SAR Arbitráž

O nás

Vítejte na stránkách Společnosti pro arbitráž a rozhodčí řízení s.r.o. a dovolte, abych Vám tuto společnost a služby, které poskytuje, alespoň v krátkosti představil.

Hlavním předmětem činnosti naší Společnosti je zajištění a zprostředkování služeb rozhodců v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/94 Sb., v platném znění, Zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Rozhodčí řízení představuje významnou alternativu k rozhodování obecných soudů při řešení sporů převážně majetkového charakteru mezi účastníky, kteří vyjádří vůli své spory řešit prostřednictvím nezávislých a nestranných osob v rámci vytvořeném uvedeným zákonem.

S obecnou platností lze konstatovat, že zakladatelé Společnosti, jako osoby činné v právní praxi, vnímají potřebu podnikatelské veřejnosti nalézt pevné a profesionální zázemí pro zajištění rozhodčího řízení, čemuž se naše Společnost snaží vyjít vstříc určením pevných pravidel jak organizačních (viz. Organizační řád), tak i procesních, týkajících se převážně projednání žalob v řízení samotném (Jednací řád), přičemž služby rozhodů zajišťované naší Společností jsou poskytovány osobami znalými práva, s dostatečnou odbornou kvalifikací, ale i praxí v právním prostředí zaměřeném na řešení sporů majetkového charakteru.

Nutno zdůraznit, že rozhodčí řízení představuje velmi efektivní řešení pohledávek, eliminující průtahy v obecném vědomí veřejnosti spojované s civilním řízením soudním, přičemž rozhodnutí ve věci vydávané rozhodcem ve formě tzv. rozhodčího nálezu je ze zákona důvodem akceptovaným obecnými soudy pro nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Podnikatelské či jiné subjekty mající zájem o služby naší Společnosti mohou uzavřít se Společností Smlouvu o zajištění služeb rozhodců, na základě které vznikne Společnosti závazek zajišťovat rozhodčí řízení pro předem daný okruh majetkových sporů zájemce, a to jak stávajících, tak i v budoucnu vzniklých. Zájemce pak do svých právních vztahů s třetími osobami začlení rozhodčí doložku, jejíchž text Společnost v případě vyžádání navrhne.

Řízení samotné se zahajuje podáním rozhodčí žaloby k rukám Tajemníka společnosti v souladu s Jednacím řádem, přičemž věc bude následně předána k projednání rozhodci vybranému ze seznamu rozhodců Společnosti.

S podáním rozhodčí žaloby je spojena povinnost žalobce uhradit poplatek Společnosti dle sazebníku, což je jediný finanční závazek zájemce vůči Společnosti spojený s podáním žaloby po uzavření Smlouvy. Poplatek je v zásadě shodný s poplatkovou povinností v řízení před obecnými soudy, u vyšších částek tvořících předmět řízení je poplatková povinnost dokonce nižší. Ohledně náhrady poplatku, jakožto i dalších nákladů řízení (např. odměna za právní zastoupení) je rozhodováno v konečném rozhodnutí o podané žalobě, kdy jsou tyto náklady zpravidla ukládány k úhradě straně v řízení neúspěšné.

Závěrem lze shrnout, že služby naší Společnosti mají za cíl přinášet rychlé a kvalitní rozhodování majetkových sporů prostřednictvím odborníků z řad právních profesionálů, kteří dokáží aplikovat právo v praxi a nalézat řešení sporů v souladu s právním řádem, při využití všech výhod, které Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů nabízí a umožňuje.

JUDr. Vlastimil Hájek
tajemník společnosti

© 2007 SAR & Webarium s.r.o.